- Số hồ sơ đã tiếp nhận: 41 hồ sơ

- Số HS tiếp nhận trực tuyến: 41 hồ sơ

- Số hồ sơ đã giải quyết: 39 hồ sơ

+ Hồ sơ giải quyết đúng hạn: 10 hồ sơ

+ Hồ sơ giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ