Tìm kiếm

Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Bản đồ ghép diện tích đã GPMB với bản đồ đo đạc hiện trạng khu đô thị Bách Đạt 2022
2 Bản đồ ghép diện tích đã GPMB với bản đồ quy hoạch khu đô thị Bách Đạt 2022
3 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị số 7B (mở rộng) 2022
4 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị HERA COMPLEX RIVERSIDE 2022
5 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 2021
6 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 2021
7 Công văn số 384/SXD-QHHT ngày 25/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh 2019
8 Công văn số 1157/SXD-QLHT ngày 24/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 2019
9 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 2019
10 Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản 2019
11 Thông báo số 166/TB-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v tháo dỡ, di dời lều quán, ki-ốt, container,… xây dựng trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạ 2019
12 Thông tin các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tính đến ngày 01/4/2019: 2019
13 2048 /UBND V/v huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2017
14 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 2015
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com