Bản đồ quy hoạch phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com