Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách tháng 8/2022
Tiêu đề Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách tháng 8/2022
Mô tả ngắn .
Tải về

Nội dung liên quan

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn