Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Ngọc Hùng
Ông Trần Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Mai Thị Nhung
Bà Mai Thị Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

4 Phạm Đắc Trung
Ông Phạm Đắc Trung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

5 Hôih Ưu
Ông Hôih Ưu

Chức vụ: Chuyên viên

6 Coor Vớt
Bà Coor Vớt

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Thị Phước Thắng
Bà Trần Thị Phước Thắng

Chức vụ: Chuyên viên

8 Bhơớk Thị Thảo
Bà Bhơớk Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám đốc

10 Bớt Xớp
Ông Bớt Xớp

Chức vụ: Phó Giám đốc

11 Brao Y Thơm
Bà Brao Y Thơm

Chức vụ: Phóng viên

12 Hồ Văn Khanh
Ông Hồ Văn Khanh

Chức vụ: Phóng viên

13 Phạm Văn Thủy
Ông Phạm Văn Thủy

Chức vụ: Phóng viên

14 Brao Thum
Ông Brao Thum

Chức vụ: Phát thanh viên

15 Phạm Anh Khoa
Ông Phạm Anh Khoa

Chức vụ: Kỹ thuật

16 Trương Thị Thùy Trang
Bà Trương Thị Thùy Trang

Chức vụ: Văn thư

17 Văn Phòng
Bà Văn Phòng

Chức vụ: Văn phòng

18 Zơ Râm Thị Hai
Bà Zơ Râm Thị Hai

Chức vụ: Phó Chủ tịch

19 La Lim Hậu
Ông La Lim Hậu

Chức vụ: Chủ tịch

20 Tăng Tấn Hưng
Ông Tăng Tấn Hưng

Chức vụ: Phó Ban KT-XH HĐND huyện

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn