TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch test 03102022 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần từ ngày 18/7 đến 24/7/2022 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
3 Lịch công tác test 04072022 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022 18/04/2022 24/04/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác từ 28/02/2022 đến 04/03/2022 28/02/2022 04/03/2022 Xem chi tiết
6 lct demo sửa 2324 test 1111222333 01/02/2022 07/02/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tháng 1 (01/01/2022) đến (07/01/2022) sửa 01/01/2022 07/01/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác từ 21/02/2022 đến 26/02/2022 sửa 22022022 21/02/2022 26/02/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác từ 14/02/2022 đến 18/02/2022 sửa bổ sung 14/02/2022 18/02/2022 Xem chi tiết
10 Lịch tháng 5 05/11/2017 12/11/2017 Xem chi tiết
11 Lịch cũ 07/07/2021 15/07/2021 Xem chi tiết
12 Lịch công tác từ ngày 30/08/2021 đến 05/09/2021 30/08/2021 05/09/2021 Xem chi tiết
13 Lịch công tác từ ngày 26/07 đến 31/07 26/07/2021 31/07/2021 Xem chi tiết
14 Lịch công tác test file 07062021 14/06/2021 19/06/2021 Xem chi tiết
15 Lịch công tác 07062021 07/06/2021 12/06/2021 Xem chi tiết
16 lịch test 03062021 02/06/2021 05/06/2021 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần số 45 (05/11/2018 - 09/11/2018) 05/11/2018 09/11/2018 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần số 48 (25/11/2019 - 29/11/2019) 25/11/2019 29/11/2019 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần số 48 (25/11/2019 - 29/11/2019) 25/11/2019 29/11/2019 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần số 02 (06/1/2020 - 10/1/2020) 06/01/2020 10/01/2020 Xem chi tiết