Thông tin xã, thị trấn

Toàn huyện Nam Giang bao gồm 11 xã và 01 thị trấn.

Toàn huyện Nam Giang bao gồm 11 xã và 01 thị trấn.

     DÂN SỐ CHIA THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  VÀ GIỚI TÍNH ( Đến 31/12/2012)

 

Số

 

TT

Đơn vị

Tổng số

Chia ra

Nam   

Nữ

 

  

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12 

 

 Toàn huyện

 

TT.Thạnh Mỹ

 

 Xã Cà Dy

 

Xã Tà Bhing

 

Xã Chà Vàl

 

Xã La Dêê

 

Xã La Êê

 

Xã Đắc Pree

 

Xã Đắc Pring

 

Xã ZuôiH

 

Xã Chơ chun

 

Xã Đắc Tôi

 

Xã Tà Pơơ

  

24.469

 

7.624

 

3.106

 

2.218

 

2.636

 

1.391

 

940

 

1.326

 

1.088

 

1.161

 

974

 

884

 

1.121

 

12.525

 

3.890

 

1.626

 

1.041

 

1.356

 

749

 

530

 

673

 

549

 

601

 

519

 

454

 

537

  

11.944

 

3.734

 

1.480

 

1.177

 

1.280

 

642

 

410

 

653

 

539

 

560

 

455

 

430

 

584

 

Tin liên quan

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn