Giới thiệu khái quát về huyện Nam Giang

Khái quát chung về tình hình huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn