HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND

2 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU - Trưởng Ban Tuyên giao HU, Trưởng ban Pháp chế

3 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

4 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

5 Nguyễn Thị Thu  Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

6 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

7 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

8 Lê Hữu Hiền
Ông Lê Hữu Hiền

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

9 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

10 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

11 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

12 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

13 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

14 Trần Kim  Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

15 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

16 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Trường phòng GD&ĐT

17 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

18 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh VP Huyện ủy

19 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH

20 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung