Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Thư
Ông Huỳnh Thư

Chức vụ: Giám đốc

2 Bùi Xuân Tứ
Ông Bùi Xuân Tứ

Chức vụ: PGĐ

3 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Văn  Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Phạm Công Thạnh
Ông Phạm Công Thạnh

Chức vụ: Phó Giám đốc

6 Trần Văn  Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

7 Phan Thị Bích Phượng
Bà Phan Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

8 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Trưởng phòng

9 Nguyễn Văn  Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

11 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

13 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

14 Nguyễn Đức Anh
Ông Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

15 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

16 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

17 Nguyễn Thị Hồng  Lợi
Bà Nguyễn Thị Hồng Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Thị Kim  Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

19 Đoàn Thị  Lĩnh
Bà Đoàn Thị Lĩnh

Chức vụ: Chuyên viên Văn thư

20 Phan Hành  Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe