Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
12/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 01/07/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
13/NQ-HDND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
12/NQ-HDND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
11/NQ-HDND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
17/NQ-HDND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
17/2013/NQ-HĐND 24/12/2013 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 24/12/2013 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 24/12/2013 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 24/12/2013 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 24/12/2013 Đang có hiệu lực
06/2013/NQ-HĐND 26/04/2013 Đang có hiệu lực