Quế Lâm: Tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 8.11, UBMTTQVN xã Quế Lâm phối hợp với Hội Cựu chiến Binh, Đoàn thanh niên xã tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khác vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”.

Quế Lâm: Tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại các khu dân cư trên địa bàn, báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, hội viên CCB, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn xã về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn cử tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiển đời sống mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cán bộ, hội viên và toàn thể Nhân dân.

Tin liên quan