HĐND huyện Nông Sơn (Khóa XII) tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 19/11, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên để), nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm xem xét quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và bàn bạc quyết định một vấn đề theo luật định. Đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Tào Thị Tố Điểm, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.