Tổng kết công tác khuyến học, cựu giáo chức năm 2021

Ngày 29.12, Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, các cấp hội khuyến học từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức hội được quan tâm thực hiện. Toàn huyện hiện có 29 chi hội, 14 ban khuyến học, 39 phân hội, 3.712 hội viên, chiếm tỷ lệ 13,91%. Trong năm đã huy động hơn 918 triệu đồng quỹ khuyến học. Từ đó kịp thời tuyên dương, khen thưởng 746 học sinh giỏi và tặng học bổng cho 3.424 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 908 triệu đồng. Công tác xây dựng các mô hình học tập được triển khai rộng khắp. Đến nay, toàn huyện có 638 gia đình học tập, tỷ lệ 79,6%, 6 dòng họ học tập, tỷ lệ 46,1%, 29 cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 100%, 53 đơn vị học tập, tỷ lệ 79,1%. Các cấp hội cựu giáo chức luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Dịp này, Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Nông Sơn tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.