Sơn Viên: Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022

Ngày 28.6, xã Sơn Viên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn tập trung vào một số nội dung như: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; xử trí tình huống A2; thực hành di chuyển các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ra khu sơ tán; tiến hành họp các cuộc họp chỉ đạo chuẩn bị cho chiến đấu phòng thủ.

Thông qua diễn tập để kiểm tra bổ sung hoàn chỉnh các hệ thống kế hoạch chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh và quốc phòng với kinh tế, xã hội cơ sở, phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương để khi có tình huống chiến tranh xảy ra thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nêu cao tinh thần cảnh giác cho cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, tăng cường hoạt động gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng cấp trên giữ vững địa bàn khi có chiến tranh xảy ra.

Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Viên

 

Tin liên quan