Thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách hành chính

Để tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, Ủy ban nhân dân huyện thông báo đường dây nóng cải cách hành chính của huyện Nông Sơn như sau:

Giới thiệu Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ năm 2022

Nhằm đẩy mạnh việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kủ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã.

Nông Sơn: Họp triển khai các nhiệm vụ liện quan đến công tác vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC Nông Sơn

Vừa qua, ngày 06/4/2022 UBND huyện tổ chức họp bàn, lấy ý kiến các thành viên về việc thành lập Bộ phận điều hành, phân công nhiệm vụ và một số vấn đề liên quan đến công tác vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC Nông Sơn trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - PCT.UBND huyện Chủ trì cuộc họp

V/v không hỗ trợ, đóng phần mềm Q-Office cũ kể từ ngày 01/6/2022

Ngày 30/3/2022 UBND huyện Nông Sơn ban hành Công văn số 218/UBND-CNTT về việc không hỗ trợ, đóng phần mềm Q-Office cũ kể từ ngày 01/6/2022

Nông Sơn tổng kết hoạt động Công thông tin điện tử huyện năm 2021

Chiều ngày 15/2, Ban Biên tập Website huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện năm 2021, triển khai phương hương hoạt động năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì.

Nông Sơn khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC

Chiều ngày 10.2, UBND huyện Nông Sơn phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh huyện Nông Sơn (IOC Nông Sơn). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Thị Ngọc Quyên đến dự.