Tìm kiếm

Tìm thấy 24 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai tình hình thực hiện quý I năm 2024 2024
2 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Phú Ninh 2024
3 Công khai thực hiện dự toán quý IV năm 2023 2023
4 Công khai thực hiện Dự toán quy III 2023 2023
5 Công khai giải ngân tháng 9 2023
6 Công khai giải ngân tháng 7 2023
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2023 2023
8 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 2023
9 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 2023
10 Công Khai dự toán ngân sách năm 2023 2023
11 Công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 2022
12 Công khai tình hình thực hiện quý Dự toán Quý IV năm 2022 2022
13 Quyết toán vốn đầu tư công 2022
14 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 2022
15 Công khai dự toán quý III năm 2022 2022
16 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 2022
17 Công khai dư toán ngân sách quí II 2022
18 Công khai thưc hiện quý I-2022 2022
19 Công khai dự toán quý I-2021 2021
20 Công khai dự toán 2022 2021
21 Công Khai quý III-2021 2021
22 Công khai quý II-2021 2021
23 Công Khai Quyết Toán NSNN năm 2019 2020
24 Công khai dự toán 2020 2019