Nội dung, tỷ lệ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Ninh

Ngày 13/10/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Ninh ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND về nội dung, tỷ lệ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Đối tượng áp dụng là các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ  chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Người dân và cộng đồng dân cư nông thôn. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức kinh tế, xã hội. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025. 

Nội dung, tỷ lệ hỗ trợ thực hiện thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Ngoài nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh hỗ trợ để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; HĐND huyện thống nhất hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. 

* Một số nội dung và mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao: 500 triệu đồng/xã/năm, trong đó năm 2022 hỗ trợ 10 xã (05 xã mức 300trđ, 05 xã mức 200trđ) và từ năm 2023 – 2025 hỗ trợ 10 xã, mức hỗ trợ 500 triệu đồng/xã/năm.

- Hỗ trợ xây dựng xã NTM kiểu mẫu: 500 triệu đồng/xã/năm. Bắt đầu từ năm 2023. 

- Hỗ trợ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu: 300 triệu đồng/thôn, trong đó năm 2022 hỗ trợ 6 thôn; năm 2023: 10 thôn, năm 2024: 07 thôn, năm 2025: 06 thôn. 

- Hỗ trợ duy trì, nâng chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu để đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025: 200 triệu đồng/thôn (đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016-2021). 

- Hỗ trợ công tác quản lý, tập huấn, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025: 30 triệu đồng/xã/năm. Bắt đầu từ năm 2023. 

Từ năm 2023-2025, huyện Phú Ninh hỗ trợ 500 triệu đồng/xã/năm xây dựng xã nông thôn mới. Ảnh: H.C.

 

- Huyện Phú Ninh cũng sẽ hỗ trợ nâng cấp, sữa chữa các thiết chế văn hóa xã, thôn. Cụ thể:

Đối với nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa xã: ngân sách huyện hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt nhưng tối đa không quá 280 triệu đồng/nhà; nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã: ngân sách huyện hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 175 triệu đồng/khu, phần còn lại ngân sách xã và huy động hợp pháp khác. 

Đối với Nhà văn hóa thôn xây mới: ngân sách hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 350 triệu đồng/nhà; trường hợp nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, khối phố: hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 140 triệu đồng/nhà, phần còn lại ngân sách xã và nguồn huy động khác. Ngân sách huyện hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt để nâng cấp, sửa chữa khu thể thao thôn, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/khu; phần còn lại ngân sách xã và nguồn huy động khác. 

- Đối với duy trì, nâng chuẩn huyện NTM và xây dựng huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025, hằng năm UBND huyện xây dựng Kế hoạch kinh phí duy trì nâng chuẩn huyện nông thôn mới và xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trình HĐND huyện thông qua để triển khai thực hiện. 

- HĐND huyện Phú Ninh cũng đã thống nhất hỗ trợ công tác chỉ đạo, tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025 với mức 200 triệu đồng/năm. 

- Đối với nội dung thưởng trong phong trào thi đua “Phú Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025, huyện Phú Ninh thưởng 300 triệu đồng/xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 600 triệu đồng/xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, huyện sẽ thưởng 50 triệu đồng/thôn. Riêng thị trấn Phú Thịnh đạt chuẩn đô thị văn minh, mức thưởng sẽ là 300 triệu đồng.