Đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID

Đến nay, toàn huyện có 1.278/1.478 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tiến hành cài đặt mức độ 1 đạt tỷ lệ 86,4%; 785/1478 trường hợp cài đặt mức độ 2, đạt tỷ lệ 53,11%. 201 CBCCVC, NNĐ chưa cài đặt mức độ 1, tỷ lệ 15,7% và chưa cài đặt mức độ 2 là 689 người, tỷ lệ 46,6%, chủ yếu ở các địa phương và các trường học trên địa bàn.

         

          Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và để hoàn thành cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VneID, định danh điện tử mức 2 trên VneID theo đúng tiến độ; UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường: Mẫu giáo, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện chỉ đạo cho toàn thể CBCCVC, NLĐ khẩn trương cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VneID, đảm bảo 100% CBCCVC, NLĐ hoàn thành cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID trước ngày 24/5/2023. 

          Đối với các trường hợp không thực hiện được cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VneID, sớm liên hệ Công 

an các xã, thị trấn và Công an huyện để được hỗ trợ, giải quyết. 

          Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID của cơ quan, đơn vị mình. 

          UBND huyện đã giao Công an huyện – Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ các đơn vị, địa phương thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID. Tổng hợp, báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên địa bàn toàn huyện về UBND huyện. Phòng Nội vụ đưa nội dung cài đặt ứng dụng định danh điện tử vào kiểm tra công vụ; lấy kết quả thực hiện để làm cơ sở đánh giá, xếp loại hằng tháng và cuối năm đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương…

 

                                                                                                

Tin liên quan