Trước ngày 10/6/2023, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 658/UBND-VP ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn của UBND huyện, những ngày qua, các xã, thị trấn đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân cao điểm. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID của các địa phương còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, không đạt được chỉ tiêu đề ra.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngày 30/5/2023, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính đã ký Công văn số 658/UBND-VP ngày 30/5/2023 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện về phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành trước ngày 10/6/2023, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước 12/6/2023. 

Đẩy mạnh cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên toàn huyện

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động,  hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức 1 và thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; giao chỉ tiêu cho từng Tổ công tác các thôn, khối phố  và thực hiện kiểm soát kết quả thực hiện hằng ngày, báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện).

Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị tại địa phương, đặc biệt là 

cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, cán bộ, giáo viên các trường học, tổ Đề án 06 

và tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn để phối hợp với lực lượng Công an trong vận động đăng ký, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, hằng ngày theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của các Tổ công tác. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiệnchỉ tiêu được giao.

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác cấp tài khoản định danh điện tử; tăng cường thời  lượng, tin, bài phổ biến về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của tài khoản định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Phòng Giaó dục và Đào tạo huyện khẩn trương rà soát, yêu cầu giáo viên, nhân viên các trường và vận động học sinh khối THCS, THPT đẩy mạnh đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử VNeID mức 1, mức 2. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước 15/6/2023.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp – Thương mại dịch vụ có văn bản yêu cầu chủ các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là những nơi có số lượng công nhân lớn vận động công nhân, người lao động đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử VNeID mức 1, mức 2. Những nơi có số lượng đăng ký nhiều, chủ động phối hợp với Công an huyện để tổ chức đến trực tiếp tại doanh nghiệp để hỗ trợ thực hiện. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước 20/6/2023.

UBND huyện cũng đề nghị Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát huy vai trò xung kích, đi đầu, tổ chức triển khai toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân để phối hợp với các cấp chính  quyền, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, đoàn hội viên, hộ gia đình để nâng cao kết quả cấp định danh điện tử.

Công an huyện – Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn phát  huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Chủ trì, tham mưu lập nhóm Zalo của Tổ công tác Đề án 06 huyện, trong đó gồm Thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc đăng  ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh đảm bảo theo quy định.

 

                                                                             

Tin liên quan