Công đoàn huyện Phú Ninh kiểm tra, phân loại CĐCS các trường năm học 2022-2023

Ngày 5/6/2023, tại Hội trường Khối Mặt trận đoàn thể huyện Phú Ninh, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị kiểm tra, phân loại Công đoàn cơ sở (CĐCS) của 31 trường năm học 2022-2023

Qua kiểm tra, phân loại cho thấy, 100% CĐCS thực hiện thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành CĐCS đảm bảo theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Công tác nữ công, kiểm tra chấp hành tốt. Công tác tài chính quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh theo các văn bản quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn. Việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác; tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi đoàn viên; lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán tương đối khoa học. 

Bên cạnh đó, BCH CĐCS thực hiện tốt công tácphối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến đoàn viên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp;  phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức - viên chức năm học 2022-2023; xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

          

Toàn cảnh Hội nghị kiểm tra, phân loại CĐCS

          Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến tại một số CĐCS như: Chương trình toàn khóa, hằng năm cần chú ý cập nhật kịp thời. Một số chứng từ chi còn thiếu hồ sơ; lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn chưa đảm bảo thời gian quy định, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa rõ nét.

          Kết quả xếp loại CĐCS năm học 2022-2023, 30 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỉ lệ 96,7%; 01 CĐCS hoàn thành nhiệm vụ, tỉ lệ 3,3%

 

Tin liên quan