Tìm kiếm

Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 2024
2 Công khai thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách nhà nước Quý IV năm 2023 2024
3 Quyết định Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 2024
4 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 2024
5 Quyết định công bố công khai điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam 2023
6 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam 2023
7 Quyết định về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023
8 Quyết định về việc công bố công khai thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Nam 2023
9 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam 2023
10 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam 2023