Ban lãnh đạo


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Bá Dự
Ông Đặng Bá Dự

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Thanh Quang
Ông Nguyễn Thanh Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Hường Văn Minh
Ông Hường Văn Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở