Phòng quản lý công nghiệp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Bá Huyên
Ông Phạm Bá Huyên

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Huỳnh Nguyễn An Bình
Ông Huỳnh Nguyễn An Bình

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Ngọc Lập
Ông Nguyễn Ngọc Lập

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Võ Ngọc Nghĩa
Ông Võ Ngọc Nghĩa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

5 Nguyễn Thị Thái Thanh
Bà Nguyễn Thị Thái Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Thanh Toàn
Ông Lê Thanh Toàn

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Hải Yến
Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Chuyên viên

8 Vũ Thị Bảo Ly
Bà Vũ Thị Bảo Ly

Chức vụ: Chuyên viên

9 Phạm Thị Phương Thùy
Bà Phạm Thị Phương Thùy

Chức vụ: Chuyên viên

10 Lê Uy Việt
Ông Lê Uy Việt

Chức vụ: Chuyên viên

11 Doãn Trọng Lân
Ông Doãn Trọng Lân

Chức vụ: Chuyên viên