Thanh tra sở


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Trưng
Ông Nguyễn Trưng

Chức vụ: Chánh thanh tra Sở

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

3 Nguyễn Văn Thu
Ông Nguyễn Văn Thu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở

4 Hứa Thị Thương
Bà Hứa Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Như Mai
Bà Nguyễn Thị Như Mai

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Phương Thảo
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên