Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Xem chi tiết >>
Giám định thương mại
3

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
4

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
5

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
6

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
7

Cấp lại thẻ an toàn điện

Xem chi tiết >>
Điện
8

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
9

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
10

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
11

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
12

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Công nghiệp địa phương
13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
16

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
17

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
18

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
19

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
20

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước