Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
4

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Xem chi tiết >>
Khoa học, công nghệ
5

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Điện
6

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Xem chi tiết >>
Điện
7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
8

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
10

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
13

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
14

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
15

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Xem chi tiết >>
Giám định thương mại
16

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
17

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
18

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
19

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
20

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại