Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

 1. Lĩnh vực:
  • Thương mại quốc tế
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • + Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Bộ Công Thương trong vòng 30 ngày kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung thay đổi;
  • + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ;
  • + Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và gửi hồ sơ tới Sở Công Thương Quảng Nam;
  • + Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra và đánh giá hồ sơ để gửi văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất cấp phép (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP), trường hợp đề xuất không cấp phép phải có văn bản trả lời Bộ Công Thương và nêu rõ lý do;
  • + Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Công Thương, Bộ Công Thương căn cứ váo ý kiến đề xuất của Sở Công Thương và nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định 09/2018/NĐ-CP để có văn bản chấp thuận, trường hợp từ chối phải có văn bản nếu rõ lý do (Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP);
  • + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  55 Ngày
  55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.
  Nộp trực tuyến
  55 Ngày
  55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)
  Nộp qua bưu chính công ích
  55 Ngày
  55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  b) Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung:
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  b) Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung:
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  - Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định, trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định, trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  c) Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất; kế hoạch tài chính; kèm theo tài liệu về tài chính;
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  d) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  đ) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh (nếu có).
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 2
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  03/2016/QH14
  Luật 03/2016/QH14
  2016-01-01
  05/2017/QH14
  Luật 05/2017/QH14
  2017-06-12
  09/2018/NĐ-CP
  Nghị định 09/2018/NĐ-CP
  2018-01-15
  36/2005/QH11
  LUẬT Thương mại
  2005-06-14
  67/2014/QH13
  - Luật Đầu tư
  2014-11-26
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý. - Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý. - Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý. - Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: (i) Tạo việc làm cho lao động trong nước; (ii) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý (iii) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý (iv) Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
 14. Từ khoá:
  • Thương mại quốc tế
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin