Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
22

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
23

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
24

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
25

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
26

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
27

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
28

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
29

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
30

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
31

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
32

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
33

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
34

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
35

Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Xem chi tiết >>
Xuất nhập khẩu
36

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
37

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
38

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
39

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

Xem chi tiết >>
Dầu khí
40

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Xem chi tiết >>
Dầu khí