Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
62

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Xem chi tiết >>
Khoa học, công nghệ
63

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
64

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
65

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
66

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Xem chi tiết >>
Dầu khí
67

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
68

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
69

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
70

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
71

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
72

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
73

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
74

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
75

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
76

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
77

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
78

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
79

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Xem chi tiết >>
Điện
80

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí