Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
82

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
83

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
84

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
85

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
86

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
87

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
88

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
89

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
90

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
91

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
92

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Xem chi tiết >>
An toàn thực phẩm
93

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
94

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
95

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
96

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
97

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
98

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
99

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
100

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế