Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
101

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
102

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
103

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
104

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
105

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
106

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
107

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
108

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
109

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
110

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
111

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
112

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
113

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
114

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
115

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
116

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
117

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
118

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước