Giới thiệu Sở Công Thương Quảng Nam

Giới thiệu Sở Công Thương Quảng Nam

Sở Công Thương Quảng Nam

I. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công Thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí(nếu có, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khai thác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới ( nếu có), quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, báo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 

II. Trụ Sở chính:
- Địa chỉ : Số 07 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện Thoại : (84-235) 3852907 - 3859131 - 3825876
- Fax : (84-235) 859130;
- Website : www.quangnamtrade.com.vn; www.congthuong.quangnam.gov.vn;

Cơ cấu tổ chức Bộ máy hành chính của Sở:

III. Lãnh đạo Sở:

  + Giám đốc : Ông Nguyễn Quang Thử    - DĐ: 0913.424027
  + Phó giám đốc: Ông Hu
ỳnh Thanh Tòng  - DĐ: 0903506735

  + Phó giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Quang  - DĐ: 0913.409.749
 

 

IV. Các tổ chức tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

1.  Văn phòng: Điện thoại: 0235.3852 641 – 0235.3852640
- Chánh Văn phòng: Bà Mai Thị Thanh Bình - DĐ: 0984423981
- Phó chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Quý - DĐ: 0982639509

- Phó chánh văn phòng: Ông Nguyễn Tấn Nhật - DĐ: 0914076611

Chức năng:
Văn phòng Sở là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; lao động, tiền lương; chế độ, chính sách; thi đua, khen thưởng; hành chính quản trị và cải cách hành chính. Là đầu mối giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành thống nhất mọi hoạt động của cơ quan. 

Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, phân loại... đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

b) Trình Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở  dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành công thương, Khối thi đua và của cơ quan Sở.

d) Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

đ) Quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, trang thiết bị của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của cơ quan Sở theo quy định; sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các Phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở.

f) Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan Sở theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp (trừ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật).

g) Thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bí mật nhà nước; quốc phòng- an ninh; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tạp vụ; bảo vệ... của cơ quan Sở.

h) Triển khai thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; quy chế dân chủ cơ sở; văn hóa công sở; vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác kết nghĩa xã nghèo miền núi; công tác đền ơn đáp nghĩa... của cơ quan Sở.

i) Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan; phối hợp với các đơn vị có liên quan phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, ngành; tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan Sở.

j) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tổ chức cán bộ; lao động, tiền lương; chế độ, chính sách; thi đua, khen thưởng; hành chính quản trị và cải cách hành chính của Sở theo quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở: Điện thoại: 0235.211468
- Phó Chánh thanh tra phụ trách: Ông Nguyễn Trưng - DĐ: 0914152939

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Thu - DĐ: 0888909575

Chức năng:
Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
Thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 và Điều 9 Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ với các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau: 

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị trực thuộc.

b) Thanh tra hành chính hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở. Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do Sở, ngành thành lập. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra.

c) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng bao gồm: Cơ khí, luyện kim, công nghiệp hỗ trợ; điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; an toàn thực phẩm; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; quản lý thị trường; hoạt động thương mại; cạnh tranh; phòng vệ thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

f) Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Sở.

g) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra.

h) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Kế hoạch tài chính Tổng hợp: Điện thoại: 0235.3859 131
- Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Hiền - DĐ: 0913 406413
- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm   - DĐ: 0987982227
- Phó trưởng phòng: Ông Võ Ngọc Nghĩa - DĐ: 01224491239

Chức năng:
Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển của ngành; thương mại điện tử; công tác thống kê, tài chính, tổng hợp.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách:

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định… của Trung ương và địa phương về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án… về phát triển tổng thể ngành công thương dài hạn, 05 năm và hàng năm; tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách... về phát triển tổng thể ngành công thương. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định liên quan đến tài chính về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính ngành công thương.

b) Công tác thương mại điện tử, công nghệ thông tin:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm để phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của Sở. Quản lý vận hành trang thông tin điện tử của Sở, Sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Nam.

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

c) Công tác quản lý tài chính, tài sản:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hằng năm; tổ chức thực hiện, phân bổ ngân sách, quản lý tài chính của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật; theo dõi quản lý công tác tài chính, kế toán đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư và các đơn vị thuộc Sở; báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của Sở hằng năm.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính đối với các đơn vị thuộc Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở theo đúng quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và Chương trình của tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

d) Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo:

- Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, nội dung công tác chung hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm của Sở.

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng t

Tin liên quan