Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nam Giang

Địa chỉ: Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam

1. A Lăng Cường - Trưởng phòng
Điện thoại: 0984.344359

Tin liên quan