Lấy ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, lập dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Đơn vị góp ý kiến bằng văn bản đối với các tài liệu có trong dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định nói trên bao gồm Dự thảo Tờ trình Chính phủ; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo tổng kết thị hành Nghị định 52/2013/NĐ-CP; Đề cương dự thảo Ngị định sửa đổi, bổ sung.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25/5/2020 để tổng hợp, bản mềm gửi qua hanglthu@moit.gov.vn, điện thoại liên hệ 024.22205401.

Chi tiết file đính kèm xem tại đây.

 

Tin liên quan