Tăng cường quản lý an toàn hóa chất tại Doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp,

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn hóa chất của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, Sở Công Thương đã đề nghị các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung:

1. Về đảm bảo, duy trì các điều kiện an toàn trong hoạt động hóa chất

        a) Tăng cường kiểm tra, duy trì các điều kiện sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, đảm bảo an toàn hóa chất tại cơ sở, đặc biệt là tiền chất công nghiệp

b) Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp sắp hết thời hạn, đề nghị các đơn vị hóa chất lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trình Sở Công Thương thẩm định, xem xét cấp Giấy chứng nhận.

2. Về Công tác huấn luyện an toàn hóa chất

        Tự tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần và có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP trong thời gian 03 (ba) năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

       3. Về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

      Rà soát các loại hóa chất và khối lượng tồn trữ lớn nhất theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để xác định cần phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và tổ chức diễn tập các tình huống trong bản kế hoạch (hoặc biện pháp) theo đúng quy định

   4. Về báo cáo tình hình hoạt động hóa chất định kỳ

         Khẩn trương báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2020 và các năm tiếp theo (trước ngày 15 tháng 01 hàng năm) qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (http://www.chemicaldata.gov.vn) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 

 

Tin liên quan