Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 24/4/2019

sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 24/4/2019

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan