Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban với các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban với các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2021

File đính kèm: Thông báo

Tin liên quan