Quyết định về việc công bố công khai phân bổ lại dự toán sau khi cắt giảm lại dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai phân bổ lại dự toán sau khi cắt giảm lại dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kèm theo Quyết định

                  Phụ lục

Tin liên quan