Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý thương mại báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý thương mại báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại và Quyết định số 02/2019/QD-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Tin liên quan