Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; ngày 22/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó,

 

 

Điều kiện hỗ trợ

- CCN nằm trong quy hoạch (phương án) phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc cho phép bổ sung trong từng thời kỳ. 

- CCN đã có quyết định thành lập. 

- CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với các CCN thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư).

- CCN được hỗ trợ phải thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

- CCN có diện tích từ 5ha trở lên tại địa bàn các huyện khu vực miền núi (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn và Tiên Phước) và CCN có diện tích từ 10 ha trở lên tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng (Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc và Hội An). 

- CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh (CCN có phương án giải quyết được 50% diện tích đất công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc diện di dời hoặc theo phương án rà soát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc diện di dời vào CCN của Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

- CCN đầu tư mới trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

 Nội dung và định mức hỗ trợ

- Trường hợp CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

+ Đối với các CCN tại các huyện khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện 100% kinh phí giải phóng mặt bằng. Mức hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng/CCN; 

+ Đối với các CCN tại các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện 50% kinh phí giải phóng mặt bằng. Mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/CCN. 

- Trường hợp CCN do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, 50% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống cấp nước; đường giao thông nội bộ) và san lấp mặt bằng của CCN tại các huyện khu vực miền núi. Mức hỗ trợ tối đa: 25 tỷ đồng/CCN. Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối đa 02 CCN và chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công nghiệp; 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, 70% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống cấp nước; đường giao thông nội bộ) và san lấp mặt bằng đối với CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng. Mức hỗ trợ tối đa: 30 tỷ đồng/CCN. Hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng 01 CCN phục vụ di dời (nếu có). 

Trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN

-  Hàng năm căn cứ vào thời gian, nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh; căn cứ vào nội dung, mức hỗ trợ quy định và kết quả, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án đầu tư hạ tầng CCN, Chủ đầu tư CCN lập hồ sơ (cho từng CCN), kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN trên địa bàn gửi Sở Công Thương để kiểm tra, tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

-  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN 

+ CCN đầu tư mới - Tờ trình đề nghị hỗ trợ của chủ đầu tư CCN, trong đó nêu rõ điều kiện hỗ trợ, tổng mức đầu tư (chi tiết các nội dung) hạng mục, mức hỗ trợ; - Văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; - Quyết định thành lập CCN; - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư CCN (đối với CCN không thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP); 4 - Hồ sơ chứng minh tỷ lệ lấp đầy CCN (đối với địa phương xin hỗ trợ CCN thứ hai). 

+ CCN đang hỗ trợ dở dang - Tờ trình đề nghị hỗ trợ của chủ đầu tư CCN; - Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; tình hình sử dụng kinh phí đã được hỗ trợ; kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trong thời gian đến.

 

File đính kèm: Quyết định 

Tin liên quan