Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Sở Công Thương yêu cầu:

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nghiên cứu triển khai áp dụng đúng theo các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ kể từ ngày 02/01/2022. Trong đó, lưu ý một số nội dung áp dụng khác so với Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đối với cửa hàng xăng dầu như: 

- Bổ sung Điều 24a “Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ”; 

- Bổ sung vào điểm a và sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 25;

- Sửa đổi khoản 6 Điều 26  “6. Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng)”.

Mọi thông tin trao đổi, phối hợp liên hệ:

Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Quảng Nam;

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Điện thoại 0235.3852876, DĐ: 0931.999040 (A Tuấn).

Đính kèm: Nghị định

Công văn

Tin liên quan