Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ngành thông tin – truyền thông (Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021)

Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ngành thông tin – truyền thông (Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021)

Đính kèm: Báo cáo

Tin liên quan