Đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình dịch COVID-19

Đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình dịch COVID-19

Tin liên quan