Kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Nhằm khôi phục và ổn định hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện thỏa thuận phòng chống dịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tạo niềm tin, duy trì ổn định hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên; UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ban hành Phương án số 141/PA-UBND về Kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm “Vùng xanh an toàn” trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Sở Công Thương Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) nghiên cứu Phương án và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đính kèm Phương án số 141/PA-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh

Tin liên quan