Hướng dẫn về thủ tục đầu tư, xây dựng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 09/5/2022, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 792/SCT-QLNLKT về việc hướng dẫn về thủ tục đầu tư, xây dựng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà.

 

Description: C:\Users\User-PC\Desktop\12.jpg
Hệ thống ĐMTMN gần 1 MWp được lắt đặt tại Nhà máy Gỗ công nghiệp Quảng Nam(ảnh: Thái Bảo)

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đang có những bước phát triển mạnh được các tổ chức, cá nhân sử dụng các mặt bằng mái nhà, mái công trình để lắp đặt. Để đảm bảo tuân thủ các thủ tục về đầu tư xây dựng đối với loại công trình này, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam hướng dẫn về thủ tục đầu tư, xây dựng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Việc đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng: Lập thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và cấp giấy phép xây dựng (nếu có) và quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luạt về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan.

Thứ hai: Đề nghị các tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN cần lưu ý thực hiện các quy định:

- Về thủ tục cấp giấy phép xây dựng: Thực hiện theo quy định của Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/6/2020 và Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND  ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định liên quan khác.

- Về hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN có công suất không quá 01MW: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn HDKTXD:2020 của viện khoa học và công nghệ xây dựng, được Bộ Xây dựng phổ biến tại công văn 6242/BXD-KHCN ngày 28/2/2020.

- Về phòng cháy và chữa cháy: hệ thống ĐMTMN của công trình mà công trình đó thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy được cơ quan cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công và chấp thuận nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng. hệ thống ĐMTMN của công trình mà công trình đó thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ thì không phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu PCCC, tuy nhiên chủ dự án phải có giải pháp đảm bảo an toand PCCC đối với hệ thống này theo hướng dẫn của cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Nam. Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu PCCC phải do đơn vị cho thuê mái để lắp đặt hệ thống ĐMTMN thực hiện.

- Về bảo vệ môi trường: Chủ dự án thực hiện phải lập hồ sơ môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Nghi định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  và Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-  Về hệ thống ĐMTMN lắp đặt trên mái trang trại: Chủ các trang trại chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh trang trại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Trang trại phải có mái và mái trang trại cần phù hợp với công năng, loại hình trang trại. Có xác nhận của UBND cấp xã hoặc huyện về khai báo trang trại theo mẫu tại phụ lục III, Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Về hồ sơ thỏa thuận đối nối và hợp đồng mua bán điện: Trình tự được quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Ngoài ra, đối với đơn vị cho thuê mái công trình thì phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản và phải đáp ứng đủ điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với đơn vị đầu tư hệ thống ĐMTMN phải có đăng ký ngành nghề sản xuất, phân phối điện; có đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh Quảng Nam; đơn vị quản lý, vận hành đường dây điện 22kv và trạm biến áp phải đảm bảo các quy định hiện hành. Các cá nhân vận hành hệ thống ĐMTMN, vận hành đường dây điện 22kv và trạm biến áp phải được đào tạo, huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện. 

 

 

 

 

Tin liên quan