Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo

Ngày 12/9, tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ thuộc khuôn khổ Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Đà Nẵng 2023.