Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Đính kèm: Quyết định

                 Phụ lục

Tin liên quan