Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị xúc tiến thương mại tại nước CHND Trung Hoa; kế hoạch các chương trình MTQG năm 2024

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị xúc tiến thương mại tại nước CHND Trung Hoa; kế hoạch các chương trình MTQG năm 2024

Đính kèm: Thông báo

Tin liên quan