Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công Thương

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công Thương

Đính kèm: Quyết định

Tin liên quan