Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu có 90% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 07/02/2023 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 577/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm